banner-kwaliteitsregister

Werkterreinen

Beeldcoaching is op veel werkterreinen inzetbaar:

Beeldcoaching bij mantelzorgers

Hier richt beeldcoaching zich vooral op omgangsvragen. Als mantelzorger kun je te maken krijgen met een partner of ouder met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, een chronische ziekte of psychische en/of psychiatrische problemen. Door te kijken naar  videobeelden van jezelf en degene waar je voor zorgt, krijgt je als mantelzorger inzicht in wat er precies gebeurt tijdens de interactie. Beeldcoaching van mantelzorgers wordt vaak ingezet bij dementie en bij niet aangeboren hersenletsel (NAH). Het geeft inzicht in het ziekteproces. Wat kun je nog wel en wat niet meer vragen van deze persoon? Overbelasting van de mantelzorger kan hierdoor voorkomen worden.

Het bekwaam zijn in het coachen via beelden versterkt de ondersteuningsmogelijkheden van  mantelzorg-consulenten, maatschappelijk werkenden, verpleegkundigen, verzorgenden, casemanagers dementie enz.

Beeldcoaching in gezinnen

Binnen gezinnen streeft de beeldcoach ernaar de zelfkennis, het zelfinzicht en het zelfvertrouwen van ouders te vergroten. Ook leert de beeldcoach ouders beter of anders naar hun kinderen te kijken en eigenschappen en intenties beter te zien en te accepteren. Ouders worden zich meer bewust van hun persoonlijke waarden en normen.

De vaardigheid om te kunnen coachen met beelden heeft een meerwaarde voor hulpverleners die gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar begeleiden met opvoedkundige vragen in de thuissituatie. Dit zijn bijvoorbeeld ambulante thuisbegeleiders, psychologen, orthopedagogen, gezinsvoogden, jeugdverpleegkundige, maatschappelijk werkende. Maar ook voor professionals die werken met kinderen in de kinderopvang, medische kindertehuizen, jeugdinstellingen, kinderafdelingen in ziekenhuizen enz.

Beeldcoaching in de sector ‘Zorg en Welzijn’

Professionals en hulpverleners binnen de sector zorg en welzijn, de opleidingen voor verzorgenden en verpleegkundigen en jeugdinstellingen krijgen met hulp van beeldcoaching  meer inzicht in de positieve en professionele eigenschappen van zichzelf. Ze leren de positieve eigenschappen en intenties van zorgvragers te zien en hiervoor meer compassie te ontwikkelen. Beeldcoaching is onder meer effectief bij het verkrijgen van inzicht in  ‘onbegrepen gedrag’. Dit is met regelmaat aan de orde bij ouderen met dementie binnen de verpleeghuiszorg en binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

De vaardigheid om te kunnen coachen met behulp van beelden versterkt de effectiviteit van  (GZ) psychologen, teamcoaches, praktijkbegeleiders verpleegkundigen, (eerstverantwoordelijke) verzorgenden, welzijnswerkers, managers, jeugdhulpverleners, sociaal-pedagogische hulpverleners enz.

Beeldcoaching in de kinderopvang

Het inzetten van beeldcoaching in de kinderopvang versterkt de kwaliteit van het professionele handelen van pedagogisch medewerkers en draagt zo bij aan een goed pedagogisch klimaat. Om zich goed te kunnen ontwikkelen hebben kinderen een veilige maar ook rijke speel- en leeromgeving nodig, die past bij de aard en de behoeften van ieder afzonderlijk kind. Goed kunnen kijken naar het kind en gedrag ‘leren lézen’ is daarom belangrijk. Het terugkijken en regelmatig stilzetten van filmbeelden, waarop interactie tussen medewerker en kind of tussen kinderen onderling te zien is, geeft veel inzicht. Kinderen worden gefilmd in dagelijkse situaties op het dagverblijf, zoals tijdens het spel,  het eten of op het moment van ophalen door de ouders.

De gemaakte beelden zijn ook een middel om de afstemming en samenwerking tussen pedagogisch medewerkers en ouders te verbeteren. Met hulp van beelden ontdekken ouders  waar hun kind in deze specifieke fase baat bij heeft.

Naast pedagogische medewerkers versterkt het bekwaam zijn in het coachen via beelden de ondersteuningsmogelijkheden van kwaliteitsmedewerkers en leidinggevenden in de kinderopvang.

Beeldcoaching binnen teams

Het werken via beelden om de ontwikkeling van een team te bevorderen, is bijzonder doeltreffend. Beelden maken bijvoorbeeld zichtbaar waarom een vergadering niet effectief verloopt en welke communicatiepatronen de samenwerking en besluitvorming verstoren.

Het terugkijken en bespreken van de beelden onder begeleiding van een beeldcoach brengt zowel de belemmerende patronen als de kwaliteiten van een team boven tafel. Wanneer deze zichtbaar zijn geworden, komt er vaak ruimte en energie vrij om de samenwerking en communicatie te verbeteren.

De vaardigheid om te kunnen beeldcoachen  geeft teamcoaches, individuele coaches, managers, psychologen, praktijkbegeleiders, (kwaliteits)verpleegkundigen, HRM medewerkers e.d. de kans hun coaching kracht bij te zetten door middel van beelden.

via beelden coachen

QUOTE

Beelden geven beweging

Ik ben overtuigd van de meerwaarde van het werken met beelden. Een gesprek met ondersteuning van beelden geeft altijd beweging. We kijken ‘klein’. Dit houdt in dat het beeld per moment stilgezet wordt. Kleine details in het contact worden zichtbaar en blijken vaak essentieel te zijn. Dit geeft inzicht, overzicht en tenslotte uitzicht op mogelijke verandering. Het is fantastisch om als beeldcoach zo samen op weg te gaan, nieuwe mogelijkheden te ontdekken en toe te gaan passen in de praktijk.

- Grietje Brommersma -